මුල්ලිවයිකල් අනුස්මරණය සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුව පැවැත්වීමට අධිකරණය අවසර දෙයි .. නීතිඥයා 6 කට වැඩි පිරිසක් අධිකරණයේ පෙනී සිටිති

Author - Admin
මුල්ලිවයිකල් අනුස්මරණය සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුව පැවැත්වීමට අධිකරණය අවසර දෙයි .. නීතිඥයා 6 කට වැඩි පිරිසක් අධිකරණයේ පෙනී සිටිති

 සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රියා පටිපාටීන් අනුගමනය කරමින් මුල්ලිවයික්කල් අනුස්මරණය පැවැත්වීමට මුල්ලයිටිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද සඳුදා අවසර ලබා දී තිබේ.

මුල්ලිවයික්කල් අනුස්මරණය වාර්ෂිකව මැයි 18 දින පැවැත්වේ. මෙම වසරේ අනුස්මරණය සඳහා ද කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතී.

20 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් මුල්ලයිටිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හරහා වාරණ නියෝගයක් ලබාගෙන තිබේ.

 ගොනු කර ඇත. මෙම පදනම මත සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුකූලව මුල්ලිවයිකල් අනුස්මරණය පැවැත්වීමට අවසර ලබා දෙන ලදීමුල්ලිවයිකල් අනුස්මරණය සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුව පැවැත්වීමට අධිකරණය අවසර දෙයි ..නීතිඥයා 6 කට වැඩි පිරිසක් අධිකරණයේ පෙනී සිටිති

Radio