විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ආයෝජන අවස්ථා නිර්මාණය කෙරේ.

Author - Editor
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ආයෝජන අවස්ථා නිර්මාණය කෙරේ.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජන සහ රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමට රජය සූදානම් බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ජීවන් ත්‍යාගරාජා ප්‍රකාශ කළා.

විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය ලබන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීමටත් ආයෝජන සහ රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමටත් රජය කරුණු 11කින් යුත් ප්‍රතිපත්ති සැලැස්මක් සකස් කර ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මීට අමතරව උතුරු පළාතේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය වසර දෙකකින් පරිවර්තනය කිරීමට වැඩසටහන් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මීට අමතරව, කාන්තා මූලික නිවාස, දැඩි ලෙස රෝගාතුර වූවන්, වැඩිහිටියන්, ප්‍රජා ප්‍රතිලාභීන් සහ නිවාස නොමැති අය කෙරෙහි නිරන්තර අවධානයක් යොමු කෙරේ.

උතුරේ ඉන්ධන සහ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ අඛණ්ඩව සැපයීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ.

දිවයිනේ ප්‍රදේශවල අවශ්‍යතාවලට විසඳුම් ලැබෙන බැවින් රාජ්‍ය සේවය තුළින් ජනතාව සොයා ගොස් දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ සංස්කෘතිය තවදුරටත් වර්ධනය වන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.